Nyttjandeperiod för TO3-teckningsoptioner i Prostatatype Genomics

Nyttjandeperiod för TO3-teckningsoptioner inför marknadstillträde i USA

2024 har potential att bli ett transformativt och mycket värdeskapande år för Prostatype Genomics. Bolaget förväntar sig att nå USA-marknaden med sitt gentest Prostatype® under Q2, lämna in ansökan om kostnadstäckning (reimbursement) från Medicare under Q3, samt erhålla Medicare-godkännande under Q4. När så sker öppnas en marknad som är värd ca 2 miljarder SEK (200 miljoner USD) årligen idag, med en total potential att växa till ca 6 miljarder SEK årligen. Kostnadsersättningen från Medicare är ca 3 800 USD per test i dagsläget.

 

Prostatype Genomics förväntar sig att bibehålla en bruttomarginal om över 95 % även i USA, och bolaget har även en mycket kostnadseffektiv struktur för testkedjan som möjliggör att nå breakeven på koncernnivå med så få som ca 30-50 anslutna amerikanska urologer. Jämfört med existerande test som används som kompletterande beslutsunderlag för patienter med prostatacancer på USA-marknaden är Prostatype® det enda med fokus på tre embryonala cancerstamceller, en vetenskapligt bevisad och mycket träffsäker metod som Prostatype Genomics har patent på.

 

 

Bolagets potential i USA

USA-marknaden för prognostiska gentest för prostatacancer värderas idag till ca 2 miljarder SEK per år, och marknadsmöjligheten i USA för nästa generationens gentest som Prostatype® värderas av Prostatype Genomics till minst 6 miljarder SEK per år. Bolaget siktar på att nå en betydande tvåsiffrig marknadsandel i USA under 2025–2026 med en bibehållen bruttomarginal om över 95 % samt en attraktiv branschmässig rörelsemarginal.

Prostatype Genomics upplever ett stort intresse från potentiella kommersiella partners, framför allt i USA, och utvärderar löpande möjliga samarbeten eller en försäljning av hela Bolaget med hänsyn till aktieägarnas och patientgruppens intressen.

Användning av likviden från nyttjandeperioden

Likviden från utnyttjade TO3-teckningsoptioner kommer primärt att användas till bolagets arbete med att uppnå förväntade kommande milstolpar i USA, samtidigt som etableringen och försäljningen kommer att fortsätta på fokusmarknader i Europa och Asien. Ur patientsynpunkt är det oerhört viktigt att på sikt kunna erbjuda Prostatype® till män även i dessa regioner: även här drabbas omkring var åttonde man av prostatacancer, och ca 30-60% av dessa genomgår radikalbehandling i onödan.

Förväntade milstolpar under 2024 – 2025

Q2 2024

 • Labbvalidering i USA klar, Prostatype® tillåts börja säljas i USA
 • Inledd marknadslansering i USA
 • Första patienterna i USA använder Prostatype®
 • Topline-resultat från valideringsstudien i Spanien

 

Q2-Q3 2024

 • Färdigställd interimdata med afroamerikanska patienter från studien i USA
 • Inlämnad ansökan om kostnadstäckning (reimbursement) i USA till Medicare

Q4 2024

 • Medicare-godkännande för kostnadstäckning i USA (nuvarande ersättning ca 3 800 USD per test)
 • Inledd omfattande marknadslansering i USA
 • Första försäljningsintäkterna baserade på kostnadstäckning i USA
 • Data från studien i USA publiceras i vetenskaplig tidskrift

 

Q1 2025 och framåt

 • Uppskalning av försäljningen i USA med betydande återkommande intäkter
 • Fortsatt stigande återkommande intäkter från fokusmarknader i Europa och Asien

Tidslinje för nyttjandeperioden

 • 5 april 2024
Inledning av nyttjandeperioden
 • 17 april 2024
Sista dag för handel med teckningsoptioner
 • 19 april 2024
Nyttjandeperioden avslutas

Företrädesemissionen i sammandrag

Nyttjandeperiod
5–19 april 2024

Nyttjandepris
0,04 SEK

Sista dag för handel med TO3
17 april 2024

Antal utestående aktier inför optionslösen
788 286 450 aktier

Emissionsvolym

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3 tillförs bolaget cirka 10,0 MSEK före emissionskostnader.

ISIN-kod för TO3

SE0021150794

Har jag teckningsoptioner att utnyttja?

Bolagets teckningsoptioner av serie TO 3 emitterades i samband med bolagets företrädesemission av units som ägde rum i december 2023 – januari 2024. Om du deltog i denna företrädesemission erhöll du således teckningsoptioner som nu kan användas för att teckna aktier till kursen 0,04 SEK per aktie.

Pressmeddelanden och nyheter

 

Pressmeddelande 5 april 2024: Idag inleds utnyttjandeperioden för Prostatype Genomics teckningsoptioner av serie 3

Ställ en fråga om företrädesemissionen till Prostatype Genomics

2 + 2 =

Denna webbplats är framtagen av IR-kommunikationsbyrån Honeybadger (som är ägare av domänen ii.se) på uppdrag av Prostatype Genomics. Det är således Prostatype Genomics som är avsändare av informationen på webbplatsen och ansvarar för att den är korrekt.

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på denna webbsida endast avsedd för vissa personer. Mottagarna av detta erbjudande i jurisdiktioner där detta erbjudande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta erbjudande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i bolaget i någon jurisdiktion, varken från Prostatype Genomics eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Prostatype Genomics genom att utnyttja TO3-teckningsoptioner sker endast genom det prospekt som Prostatype Genomics offentliggjorde den 11 december 2023, inklusive tilläggsprospektet som offentliggjordes den 3 januari 2024.   Informationen på denna webbsida får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Belarus, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Prostatype Genomics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.